Leveringsvoorwaarden

1. algemeen
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: Timtur Care B.V., Spoorlaan 50, 5061 HB te Oisterwijk
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van verkoper, zowel ter zake van de levering van zaken en/of onderdelen daarvan als ter zake van het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan gebruik van derden wordt gemaakt.
Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van verkoper, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt hij geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem mondelinge, telegrafische, per telex, per e-mail, per internet, of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de verkoper.
In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend. Bij strijdigheid tussen de tekst van offertes en algemene voorwaarden van de verkoper prevaleert de tekst van de offertes.

2. aanbiedingen/offertes
1) Alle gedane aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding anders is aangegeven. Alle bij aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk is medegedeeld.
2) Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor verkoper tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeenkomstige prijs.
3) Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4) Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht verkoper niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Niet levering c.q. niet-acceptatie van een order wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen dertig dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
5) Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.
6) Indien door verkoper een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd exact conform het getoonde of verstrekte monster.
3 de overeenkomst
1) Overeenkomsten binden verkoper eerst na schriftelijke bevestiging, dan wel nadat verkoper tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling is overgegaan.
2) Als orderbevestiging wordt gezien het digitaal, dan wel papier aanleveren van basismateriaal voor de te leveren order.
3) Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen binden verkoper slechts indien deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
4) Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend tot beoordeling van de verkoper – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.
5) Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. prijzen
1) Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven van verkoper onder voorbehoud van prijswijziging.
2) Tenzij anders vermeld zijn prijzen van verkoper:
a) gebaseerd op de tijdens de offerte/samenwerkingsovereenkomst respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
b) gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
c) exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
d) exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering en orderkosten;
f) vermeld in Euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3) Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging, elektronische en/of schriftelijke melding moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij verkoper tot prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

5. levering en levertijd
1) Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van verkoper verlaten.
2) De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dienen door de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet
meer in behandeling genomen.
3) Afwijkingen in het aantal zaken in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 5 werkdagen na levering aan verkoper te worden gemeld.
4) Geringe afwijkingen van kleur, model, bestelde kwantiteit e.d. van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar.
5) Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of de wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, is verkoper gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks te zijner keuze, onverminderd zijn recht op vergoeding van
schaden, kosten en interest.
6) De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien verkoper een vooruitbetaling heeft bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door verkoper is ontvangen.
7) Verkoper is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
8) Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van twee weken is verkoper gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van verkoper.
9) Inkoopcombinaties: Terzake van overeenkomsten met inkoopcombinaties ten behoeve van de daarbij aangesloten leden geldt dat te allen tijde ook het betrokken lid, aan wie uiteindelijk geleverd wordt, als wederpartij wordt aangemerkt, waarvoor deze voorwaarden onverkort gelden, zodat beide partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en). Verkoper is dan ook gerechtigd om bij niet-betaling door de inkoopcombinatie van de betrokken leden/het lid zelfstandig nakoming te verlangen, ongeacht of de leden hun verplichtingen jegens de inkoopcombinatie zijn nagekomen.

6. annulering/afnameweigering
1) Annulering door de wederpartij van een door verkoper geaccepteerde order is alleen dan geldig indien dit schriftelijk aan hem geschiedt.
2) Ingeval wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn is wederpartij gehouden verkoper eerst een extra naleveringstermijn van minstens 10 werkdagen te gunnen vanaf het moment dat wederpartij de wens tot annuleren aan verkoper kenbaar heeft gemaakt. Nadien is de wederpartij gerechtigd te annuleren overeenkomstig het bepaalde in lid 1.
3) Nadat verkoper akkoord is gegaan met de annulering is de wederpartij gehouden aan hem in ieder geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst, gemaakte kosten en/of door de annulering geleden c.q. nog te lijden schade alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht zijn overige rechten.
4) Indien de wederpartij de order niettemin annuleert is hij bovendien gehouden:
a) tot het betalen van het reeds gepresteerde;
b) de uit de annulering voortvloeiende kosten en eventuele valutaverliezen te vergoeden indien verkoper in verband met de order met een bank of andere derde een valuta-overeenkomst heeft gesloten;
c) verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de order.
5) Speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte of dergelijke zaken worden niet door verkoper teruggenomen en/of gecrediteerd.
6) Indien de wederpartij een gereedgekomen order weigert af te nemen binnen de geldende leveringstermijn geldt het in lid 1 bepaalde onverkort met dien verstande dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan en pas afgeleverd worden indien de wederpartij de volledige hoofdsom verhoogd met rente en alle kosten van opslag en verder dezerzijds te maken kosten heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

7. transport/risico
1) De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan verkoper is verstrekt, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat verkoper hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
2) De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven,  ervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn, tenzij anders is overeengekomen.
3) Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Indien verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt zal deze verrekend worden nadat hij deze duurzame verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat heeft retour ontvangen. Kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.

8. overmacht (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming)
1) Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van hem kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van verkoper, transportmoeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij verkoper c.q. bij leveranciers van verkoper, alsmede wanprestatie door leveranciers van verkoper c.q. derden waardoor hij verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
2) Verkoper zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zich naar zijn oordeel een overmachtsituatie voordoet en met de wederpartij overleggen over de termijn waarbinnen verkoper alsnog zal presteren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft verkoper het recht zijn prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
3) Is naar oordeel van verkoper de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Verkoper is niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.
4) Verkoper heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat zijn prestatie geleverd had moeten zijn.

9. aansprakelijkheid
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is de verkoper niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk in geval:
a) schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde;
b) het geleverde wordt verwerkt tot/in een (eind) product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is en/of blijkt te zijn;
c) het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft. Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van verkoper of van diens ondergeschikten, voor zover de laatsten overeenkomstig uitdrukkelijke instructies van de verkoper handelen. De eventuele aansprakelijkheid van verkoper zal nimmer meer bedragen dan de nettowaarde der geleverde zaken.
d) Nadat de geleverde zaken zonder klachten in ontvangst zijn genomen c.q. nadat deze zijn ver/bewerkt tot (eind)product door of namens de wederpartij is verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk te houden en vrijwaart de wederpartij hem tegen alle eventuele aanspraken van hemzelf en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht de schadeoorzaak.
e) Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover aansprakelijkheidsassuradeuren van verkoper geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derden.
f) Verkoper sluit de toepasselijkheid van de “Europese Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen”, en de daarop gebaseerde wetgeving, op de overeenkomsten met de wederpartij uitdrukkelijk uit. De aansprakelijkheid van verkoper strekt niet verder dan zoals in dit artikel is bepaald.

10. reclames
1)Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij hem –rechtstreeks – binnen acht dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van zijn pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer.
2) Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.
3) Indien de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen nog geen factuur heeft ontvangen, dient hij dit terstond te melden aan de verkoper.
4) Na het verstrijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.
5) In behandeling worden slechts genomen reclames van goederen die zijn geleverd aan de wederpartij.
6) Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen acht dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
7) Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
8) Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of een derde iets aan de zaak heeft veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van verkoper is geschied en behoudens het geval dat de verandering dan wel reparatie in geen verband staat tot de door verkoper te verrichten werkzaamheden.
9) De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken/materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
10) Bij tijdig ingediende reclames zal de wederpartij de verkoper in de gelegenheid moeten stellen, indien de verkoper dit wenselijk acht, de reclame te controleren, bij gebreke waarvan hij niet voor behandeling in aanmerking komt.
11) Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden:
a) is verkoper uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren, dan wel de goederen waarover is gereclameerd te crediteren, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook;
b) over verrichte werkzaamheden, heeft verkoper het recht deze werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten.
12) Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper.
13) Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, onder door verkoper te bepalen voorwaarden. Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden, met vermelding van pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer.
14) De in dit artikel vermelde termijnen gelden onverkort. De in de “Europese Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen”, en de daarop gebaseerde wetgeving vermelde termijnen zijn niet van toepassing op de overeenkomsten van verkoper met de wederpartij.

11. eigendomsvoorbehoud
1) De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
a) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
b) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
2) Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3) Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4) Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
5) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6) De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van verkoper:
a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
b) alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
c) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;
d) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

12. betaling
1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum of, indien opgenomen, na valutadatum.
2) De op het bank/girorekeningafschrift van verkoper aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
3) Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door verkoper gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
4) Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op de verkoper te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5) Zolang geen volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden behoudt verkoper zich het recht voor om afgifte van de in reparatie (en dergelijke) afgegeven zaken van de wederpartij op te schorten totdat de wederpartij al zijn schulden, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten, heeft voldaan.

13. ontbinding
1) Indien de wederpartij aan een of meer van zijn verplichtingen uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet heeft verkoper het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, onverminderd rechten van verkoper, in het bijzonder het recht van verkoper op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
2) Indien de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, om toepassing van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (SSR) verzoekt, danwel geconfronteerd wordt met beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft verkoper door het enkele plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de (uitvoering) van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door verkoper verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schaden en interest.
3) Als verkoper de ontbinding heeft ingeroepen is zijn vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

14. rente en kosten
Indien betaling niet binnen de in artikel 13 vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum of, indien opgenomen de valutadatum, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag. Bij niet, of niet tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is de wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet-betaling of niet nakoming zijn veroorzaakt, aan de verkoper verschuldigd.

15. toepasselijk recht
1) Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, althans waar dat afwijkt van het VERDRAG der VERENIGDE NATIES inzake INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN betreffende ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN (VN-Koopverdrag, Trb. 1981, 184 en 1986, 61).

16. geschillen
1) Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen vestigingsgebied van verkoper, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2) Het in lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van verkoper om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.